User login

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

Ogłoszenie o rozstrzvgnięciu Konkursu Ofert
na udzielanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
dla PRZYCHODNIA RODZINNA - SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY

Działając na Podstawie art. 151 ust. 1-5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r. poz, 1793 z późn. zm.),w wyniku ogłoszonego dnia
15,06,2018 r Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych dla PRZYCHODNIA RODZINNA - SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY
Komisja konkursowa wybrała ofertę firmy:
Diagnostyka Sp.z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

- głoszenie umieszczone zostanie na tablicy ogłoszenie oraz stronie internetowej Udzielającego
Zamówienia. Dnia 03.07.2018 r.
- Istnieje możliwość złożenia protestu lub odwołania zgodnie z art. 153 i art, 154 ust. 1-2 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(dz. U. Z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)