User login

Konkurs Ofert

Żnin, dnia 15.06.2018 r.

Działając na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.Dz.U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.)

PRZYCHODNIA RODZINNA – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY
ul. Żytnia 1, 88-400 Żnin
tel. 52 30 30 140
fax 52 30 30 142
www.rodzinna.znin.pl
e-mail:rodzinna@paluki.pl

Ogłasza Konkurs Ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
dla PRZYCHODNIA RODZINNA – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY

1. Przedmiot konkursu
Udzielanie świadczeń zdrowotnych (kod CPV: 85100000-0, 85121000-3, 85145000-7) na rzecz pacjentów w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla PRZYCHODNI RODZINNEJ – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY(Udzielający Zamówienia).

2. Okres realizacji świadczeń
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

3. Warunki udziału w konkursie
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą i osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania Udzielającego Zamówienia, określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

4. SWKO
• SWKO wraz z załącznikami można otrzymać w Administracji PRZYCHODNI RODZINNEJ – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY, ul. Żytnia 1, 88-400 Żnin, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na pisemną prośbę skierowaną na adres e-mail: rodzinna@paluki.pl
• Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczących Konkursu Ofert to: dr n. med. Tomasz Zwolenkiewicz, tel. 52 30 30 140, kom 600 272 979
• Oferta powinna być przygotowana zgodnie z SWKO, na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia

5. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzoną napisem: „Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych. Nie otwierać przed 29.06.2018 r. godz. 15:00” należy złożyć w Administracji PRZYCHODNI RODZINNEJ – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY, ul. Żytnia 1, 88-400 Żnin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r., do godziny 14:30. W przypadku ofert nadanych drogą pocztową lub kurierską, o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu oferty do Administracji PRZYCHODNI RODZINNEJ – SPÓŁKA LEKARZY HAŁAS I PARTNERZY, ul. Żytnia 1, 88-400 Żnin

6. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 r. o godz. 15 w Administracji Udzielającego Zamówienia.

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 06.07.2018 r.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Inne warunki konkursu
• Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, bez podania przyczyny.
• Oferent w toku niniejszego postępowania ma prawo złożyć do Komisji Konkursowej pisemny protest, zgodnie z art. 153 i art. 154 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Z poważaniem
Prezes Spółki-
Przychodnia Rodzinna-
Spółka Lekarzy Hałas i Partnerzy
lek.med. Paweł Hałas