User login

Odbiór recept- tylko przez osoby upoważnione

Uwaga Pacjenci!!!!
Informujemy, że wyniki badań, recepty, skierowania, ksero historii choroby itp.
będą wydawane tylko pacjentom, którzy odbierają osobiście lub osobom upoważnionym pisemnie po okazaniu dokumentu tożsamości.
Wzór upoważnienie można otrzymać w rejestracji Przychodni Rodzinnej. lub napisać wg wzoru poniżej.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wzór upoważnienia:

Przychodnia Rodzinna
Spółka Lekarzy Hałas i Partnerzy
ul. Żytnia 1
88-400 Żnin

Imię i nazwisko,pesel pacjenta: ……………………..…….

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………..………….
o numerze pesel ………………………...……………. do odbioru moich wyników badań /
recept/ skierowań / zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne/ inne* ……………………....

……………………………………………..
Czytelny podpis pacjenta (imię i nazwisko)

* właściwe podkreślić